Информация за напредък по проект Проект № BGLD-1.004-0001-C02 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

И през втората половина на 2022 година продължи дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания. Финансирането на дейността е изцяло осигурено по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C02, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 година.  През м. февруари на текущата година цитираният договор бе удължен с краен срок 30 април 2024 година и увеличен размер на финансирането до общата стойност 1 316 649 евро.

Предоставяната от Възстановителния център услуга е иновативна за страната. Нейното поетапно утвърждаване е в съзвучие с прилагането на приетия през 2020 година изцяло нов Закон за социалните услуги. В изпълнение разпоредбите на закона изпълнителят на услугата Сдружение за деца с онкохематологични заболявания е получил четири лиценза за всички предоставяни услуги с изключение на настаняването на децата и техните семейства. Реализирането на крайната цел на проекта, а именно апробирането на услугата и определяне на стойностните стандарти за въвеждането й като делегирана от държавата дейност и осигуряване на финансирането й от държавния бюджет, е обвързано с включването на дейността на Възстановителния център в Националната карта на социалните услуги. Тя пък от своя страна следва да бъде приета от Министерски съвет в срок до 12 месеца от публикуване на окончателните резултати от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В крайна сметка финансирането на социалните услуги от националния бюджет съгласно приетите нормативи ще стартира от 1 януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги, но не по-късно от 1 януари 2024 година.

В този смисъл удължаването на проекта „Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания“ до края на м. април 2024 година и предоставянето на допълнително финансиране в размер на 690 827 евро гарантира устойчивост на предоставяната услуга до въвеждане на национално финансиране

За обезпечаване на реализацията на дейностите по изпълнение на договора  от страна на община Костинброд са предприети и осъществени редица последващи действия.

Със заповед на кмета на община Костинброд е препотвърден екипът за управление на проекта, включващ служители на Общинска администрация-Костинброд. Освен разпределение на длъжностите обстойно са разписани и функционалните задължения на всеки член на екипа.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки през м. юли 2022 година е сключен договор с изпълнител на дейността, а именно Сдружението за деца с онкохематологични заболявания със срок на действие до 30.04.2024 година на обща стойност 1 453 030 лева. Като в тази стойност са включени и остатъчните средства за проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца със заболявания в Норвегия и средствата за доставка на хранителни продукти за Центъра. Независимо от процеса на предоговаряне Центърът не е прекъсвал своята работа и към момента като потребители на услугата са регистрирани 75 семейства.

За осигуряване на публичност и информираност в рамките на оставащия период за изпълнение на проекта  е сключен нов  договор  с „АЙДИА АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД. В рамките на договора посоченият изпълнител се задължава да поддържа уеб сайт с актуална информация за изпълняваните дейности и постигнатите резултати; да отпечата листовки в общ тираж 1 000 /хиляда/ бройки с данни за развитието на проекта; да организира, проведе и отрази една заключителна пресконференция; да осигури три публикации в печатни и/или електронни медии за информиране на обществеността за целите и резултатите на проекта. При спазване на разписаните в договора срокове, с полагане на необходимата грижа за качествено изпълнение и като всички участници в разработването, изпълнението и управлението на проекти и програми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, напълно споделят отговорността за изпълнението на мерките и стандартите за информационните и комуникационните дейности.

Дейността по одит на проекта  е заложена за изпълнение през цялото време на проекта. През м. септември 2022 година е сключен договор за  изпълнител на дейността по одит с „ТАКС АКАУНТ ОДИТ“ ООД. В обхвата на одита се включва текуща проверка на междинните и окончателни финансови отчети; 100% проверка на разходооправдателните документи и придружаващата ги документация /договори, протоколи, отчети/; провеждане на регулярни финансови консултации; изготвяне на доклади за извършени проверки /междинни и окончателни/ и предоставянето им на бенефициента. В договореностите между страните фигурира изчерпателни изисквания за извършване на одитната дейност в съответствие с Международния стандарт за свързани по съдържание услуги Ангажименти за извършване на договорни процедури относно финансова информация – МСССУ 4400.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).