В изпълнение на дейностите по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., от страна на Сдружението за деца с онкохематологични заболявания бе разработен обстоен анализ и оценка, фокусиран върху изследване на нуждата от предоставяне на иновативната социална услуга.

В изпълнение на дейностите по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., от страна на Сдружението за деца с онкохематологични заболявания бе разработен обстоен анализ и оценка, фокусиран върху изследване на нуждата от предоставяне на иновативната социална услуга. Досегашната почти двегодишна дейност на Центъра е разгледана в общия контекст на социално – икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвими общности и групи от населението, по-конкретно децата и техните семейства.
Проучването има за цел да установи необходимостта, достъпността, ефективността и качеството на предлаганите в Центъра услуги. Наред с това то представя и анализ на предпоставките за възникване на необходимостта и текущото състояние на предоставяните услуги по вид и по качество.
Анализът е и в основата на бъдещото планиране с цел адекватен отговор на реалната нужда от комплексната услуга, установяване на съответствието между реалните възможности и капацитета и в по-широк план – съотносимостта с дългосрочните тенденции в развитието на подобен тип услуги.
Набирането на информация по отношение на разглежданата тема е осъществено чрез използване на следните източници:
Проучване на предпоставките за възникване на необходимостта от психосоциална подкрепа за децата, болни от рак и техните семейства;
Проучване на съществуващите стандарти за психосоциална подкрепа;
Анализ на статистически данни;
Анализ на документи във връзка с предоставянето на услугата;
Анкетно проучване.

Целите на анализа са въз основа на актуалната информация, проведените анкети, изготвените социални доклади да бъдат отчетени постигнатите резултати и да бъдат направени необходимите корекции в специално изготвената методика и програми за работа.
Представеният анализ съдържа обстойна информация относно актуалните изследвания за разпространението на онкохематологичните заболявания сред децата и стандартите за грижа на базата на значителни по обем статистически данни. Разгледана е дейността по предоставяне на услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в различните й аспекти – потребителски групи, психологическа работа с деца, психологическа работа с членове на техните семейства. Особен акцент е поставен върху информацията от осигурената обратна връзка с потребителите чрез проведените анкети
Точно формулираните изводи в анализа предпоставят направените заключения, че във Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания е осигурена включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, която благоприятства подобряването на психосоциалния статус на децата и младежите, потребители на услугата. В центъра се предоставя помощ за преодоляване на последиците, вследствие на драстичното откъсване от обичайната среда по време на лечението, за справяне с физическото неразположение, късните ефекти от лечението, слабата самооценка и липса на самочувствие.
Високият процент на одобрение на услугата от родители на деца, преживели рака, родители на деца, които се лекуват в момента и лекари и медицински специалисти показва, че Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания е необходима услуга и отговаря изяло на нуждите на целевите групи, за които е предназначена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).