Поредно надграждащо обучение във Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

На 21 февруари 2022 година в изпълнение на дейност „Обучение на персонала – начално и надграждащо“ във Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания бе проведено четвърто по ред обучение на тема “Качество на социалните услуги”. Еднодневното обучение е част от дейностите в изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, реализиран от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Обучението бе проведено в две части — в първата част взе участие целият персонал на центъра, а във втората част – само членовете на екипа, работещи пряко с потребителите на услугата. Лектор бе д-р Събина Събева, д. м., член на Управителния съвет на Международна социална служба-България. Д-р Събева е бивш директор на дирекциите „Държавна политика за закрила на детето” и „Международно сътрудничество и програми” в Държавната агенция за закрила на детето с богат аналитичен и практически опит в разработването, предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства – консултативни и резидентни, участва активно в разработването на проектите на Наредба за качество на социалните услуги и стандартите за качество на социалните услуги.
Целта на обучението беше запознаване на екипа с новия Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и обсъждане на темата за качеството на социалните услуги от гледна точка на Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Правилника за прилагане на ЗСУ и проекта за Наредба за качеството на социалните услуги.
Акцент бе подставен на нововъдените през 2021 година етични норми, които служат като регулаторна рамка и определят правилата в поведението на служителите, осъществяващи дейности по управление и предоставяне на социални услуги, като допринасят за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на работещите в сферата на социалните услуги. Те регулират отношенията както между служителите и работещите в различните сектори, организации и институции, така и спрямо потребителите на социални услуги.

Нарочна презентация запозна участниците в обучението с видовете социални услуги и тяхното качество като „съвкупност от характеристики на социалните услуги, които удовлетворят потребностите на лицата, които ги ползват и водят до превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване на качеството на живот“.
Подробно бе представен и проектът на Наредбата за качеството на социалните услуги, както и „Програмата за развитие на качеството“, която всеки доставчик на социални услуги следва да разработи и изпълнява. Част от представянето и последвалата дискусия бе и въпросът за контрола и мониторинга на социалните услуги, извършвани от самите доставчици, както и съответните дейности за организацията и провеждането им.
Обучението беше изключително полезно за екипа на Възстановителния център. Предстои да бъде направен анализ на натрупания в досегашната дейност опит с цел постигане на оптимизация на дейнсотта, по-добра ефективност и адаптиране към изискванията на нормативните актове, касаещи качеството на социалните услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Сайтът използва „бисквитки“ (cookies).