ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ / ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта.
Резултат:

 • Сключени договори за длъжностите ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител;
 • Утвърдени и разписани длъжностни характеристики за всяка една длъжност.

Дейност 2: Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания, включително рак, в Норвегия и Италия.
Резултат:
Етап 1 – сформиран екип за организация и осъществяване на две пътувания до центровете в Норвегия и Италия;
Етап 2 – осъществено пътуване до центъра Catosenteret в Норвегия;
Етап 3 – осъществено пътуване до център Dynamo Camp. в Италия;
Етап 4 – Изготвен писмен доклад с описание на добрите практики и програми, които могат да бъдат използвани при изготвяне на стратегията, методологията и програмите за работа в центъра.

Дейност 3: Изготвяне на стратегия, методология и програми за предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“.
Резултат:

 • Разработена и утвърдена стратегия – 1 бр.;
 • Разработена и утвърдена методология за услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – 1 бр.;
 • Програма за работа с деца – 1 бр.;
 • Програма за работа с тинейджъри – 1 бр.;
 • Програма за работа с цялото семейство – 1 бр.;
 • Програма за работа с братя и сестри – 1 бр.

Дейност 4: Обучение на персонала – начално и надграждащо.
Резултат:

 • Проведени четири обучения на лицата наети за изпълнение на дейностите по проекта за периода от 24 месеца – едно въвеждащо и три надграждащи.

Дейност 5: Предоставяне на услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания.
Резултат:

 • Сключени договори с 21 лица за организиране, координиране и предоставяне на услугата;
 • Сключен договор съгласно ЗОП за доставка на хранителни продукти;
 • Успешно прилагане на разработените по проекта методология и програми за работа с деца и младежи с онкохематологични заболявания, с техните родители/настойници и братя и сестри.

Работещ Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, който:

 • осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, благоприятстваща за подобряването на психо-социалния статус на децата и техните семейства;
 • дава на децата възможност да имат свое пространство, свои закачки и свой специфичен хумор, свързан с различни ситуации, в които ги е поставяла болестта. Тесният контакт между деца, преживели рак, носи изключителен заряд и ги зарежда с позитивна енергия;
 • предоставя помощ за преодоляване на последиците, вследствие на драстичното откъсване от средата по време на лечението;
 • предоставя помощ за справяне с физическото неразположение, късните ефекти от лечението, слабата самооценка и липса на самочувствие;
 • предоставя активна психологическа подкрепа, с цел генериране на ресурси за справяне с ежедневните предизвикателства в социален аспект и освобождаване на натрупаните стрес и напрежение;
 • предоставя помощ, свързана със завръщане в училище.

В резултат на всичко това – здрави, щастливи и мотивирани деца, спечелили най-важната битка – битката за живота си!

Дейност 6: Публичност и информираност.
Резултат:

 • Осъществени четири конференции;
 • Работещ уеб сайт;
 • Разпечатани 6000 листовки;
 • Изготвена и поставена информационна табела;
 • Шест публикации в медии.

Дейност 7: Одит на проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Резултат:

 • сключен договор с фирма за одит на проекта – 2 бр.;
 • изготвени междинни доклади за одит на проекта;
 • изготвен окончателен доклад за одит на проекта;