ЗА ПРОЕКТА

Наименование на процедура: „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Код на процедура: BGLD-1.004-0001
Оперативна програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Договор: № Д03-15/12.06.2020 и рег. № от ИСУН 2020: BGLD-1.004-0001-C01

Допълнително споразумение: № 1 от 02.02.2022 г. към договор № Д03-15/12.06.2020 и рег. № от ИСУН 2020: BGLD-1.004-0001-C01
Приоритетни оси: Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение
Бенефициент:
Общинска администрация Костинброд – град Костинброд, ул. Охрид № 1
Програмен оператор:
Министерство на образованието и науката – гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А

Финансова информация:
Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент 2 575 102,11 лева
Стойност на бюджета в лева:
Общо: 2 575 102,11 лв.
Финансиране от ФМ на ЕИП: 2 188 837,48 лв.
Национално финансиране: 386 264,63 лв.
Начало на изпълнението: 15.07.2020
Продължителност: 45 месеца

Oписание на проекта:

В България, средно на година, от рак се разболяват около 200 деца на възраст от 0 до18 г. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85%. Лечението е продължително и тежко. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване. Продължителното лечение, загубата на коса, честите промени във външния вид и ограничените социални контакти водят до множество психологически проблеми. Другите деца в семейството преживяват не по-малък стрес от болното дете. Изпитват чувство за вина и страх от болести. Вследствие на поставената диагноза, животът в семейството се променя изведнъж. Тези фактори определят целевите групи по проекта – деца и младежи, преживяли различни онкохематологични заболявания, техните родители, братя и сестри, както и семейства, загубили дете в битката с рака. Целта на дейностите в центъра е децата и техните семейства да възвърнат самочувствието си, да преодолеят следболничния родителски контрол в безопасна среда чрез специално подготвени терапевтични програми и групи за взаимопомощ. В допълнение към възстановяването на нормалната комуникация между детето и родителя, ще се работи по доверието на бившите пациенти в комуникацията с техните връстници. Чрез стратегически игри ще се помогне на децата да се научат да си сътрудничат и разбират гледните точки на другия. Комплексната работа с децата и семействата им ще доведе до значително подобряване на психическото здраве, улесняване на ресоциализацията, по-лесна адаптация при завръщане в училище и съответно отпадане на риска за детето. Престоят в центъра ще бъде с различна продължителност и ще бъде организиран по различни начини – само деца/младежи; деца и братя и сестри; деца с един придружител (когато не могат да бъдат сами); цели семейства; семейства, загубили детето си. Услугата „Възстановителен център“ е иновативна. Основните дейности по проекта са: проучване на добри практики, изготвяне на методология и програми за работа, предоставяне на услугата.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектното предложение е успешното въвеждане и предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“. Тази услуга е нова за България и цели да помогне на децата и семействата им да превъзмогнат стреса, да преодолеят изолацията по време на продължителното и тежко лечение и последиците от нея, да приобщи семействата на децата и да съдейства за успешната им социална реинтеграция след приключване на лечението.
Целта ще бъде постигната чрез изпълнението на специфичните цели на проекта:

  • проучване на добри практики, прилагани в подобни центрове и сътрудничество с организации от страна-донор и страна, член на ЕС;
  • изготвяне на методология за предоставяне на услугите в центъра. Тя ще бъде разработена в тясно сътрудничество със заинтересованите страни и ще бъде одобрена в съответствие с нормативната рамка за предоставяне на социални услуги. Тя ще се подчинява на следните принципи и ценности: гарантиране правата на децата; зачитане на свободата на личния избор; зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване; доброволност при ползване на услугите; прилагане на индивидуален подход; уважение към различията и приемане на хората с увреждания; поверителност; работа в екип и междуинституционално сътрудничество; недискриминация и равенство по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.; гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности; индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата; информираност и право на избор;
  • изготвяне на изцяло нови програми за работа с различните групи потребители на услугата на базата на проучените добри практики и съобразно методологията. Чрез програмите за психологическа рехабилитация се цели възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението при децата и родителите им. Програмите за социална рехабилитация целят подпомагане на реинтеграцията след приключване на лечението. Терапевтичните дейности имат за цел да се обогати детската личност, да се активира творческият потенциал и да се създаде емоционален комфорт. Работата с другите деца в семейството е насочена към преодоляване на често останалите скрити емоции и чувства по време на тежкото и продължително боледуване на брат или сестра, или при загуба на болното дете – страх от разболяване, чувство на вина, безпомощност, неприемане на промяната на начина на живот на цялото семейство. Работата с родители и близки на деца с рак е фокусирана главно върху това да бъде преодоляна прекалената загриженост към детето, появила се по време на лечението, да бъде насърчено приемането на факта, че детето вече е излекувано и че животът на семейството трябва да се върне в границите отпреди появата на болестта. Помощта за родители, загубили детето си в битката с рака ще се осъществява чрез индивидуални консултации и групи за взаимопомощ в среда, различна от домашната обстановка;
  • отлично обучени и мотивирани специалисти, предоставящи услугата.

Индикатори по Договора:

1. Процент на семейства (ползващи услугите на центъра за деца с онкохематологични заболявания), удовлетворени от предоставяните услуги (специфичен за програмата индикатор)

Целева стойност общо: 80 %

Източник на информация:
Получаване на обратна връзка от семействата чрез попълване на специално разработени анкети, изследващи тяхното удовлетворение от услугите, предоставяни в центъра от въздействието на терапевтичните програми върху тях и децата / младежите.

2. Брой семейства, ползващи услугите на центъра за рехабилитация на деца с онкохематологични заболявания (специфичен за програмата индикатор)

Целева стойност общо: 100

Източник на информация:
Като източник на тази информация ще бъде използван регистърът на потребителите на центъра.

3. Брой лица от държавата бенефициент участващи в обмен със страните донори (индивидуален за процедура индикатор)

Целева стойност общо: 3

Източник на информация:
Списък на участниците; документи, доказващи пътуването – заповеди за комадировка, бордни карти.

4. Разработена методология за предоставяне на рехабилитационни услуги на деца със онкохематологични заболявания (индивидуален за процедура индикатор)

Целева стойност общо: 1

Източник на информация:
Копие на методологията.

5. Брой служители наети в Центъра за рехабилитация за деца с онкохематологични заболявания (индивидуален за процедура индикатор)

Целева стойност: 10

Източник на информация:
Брой сключени трудови договори, месечни ведомости за заплати.