Име на проекта: „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


www.eeagrants.org – Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie – Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
www.kostinbrod.bg – Община Костинброд
www.decaohz.org – Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“
www.mon.bg – Министерство на образованието и науката
www.mlsp.government.bg – Министерство на труда и социалната политика
www.asp.government.bg – Агенция за социално подпомагане
www.gov.bg – Министерски съвет Република България
www.mh.government.bg – Министерство на здравеопазването